Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor http://logosnel.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van http://logosnel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door LogoSnel. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LogoSnel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LogoSnel.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met LogoSnel te mogen claimen of te veronderstellen.

LogoSnel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LogoSnel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Oplevering

De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. LogoSnel behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Het streven is daarbij altijd het aantal uur welke wij per product vermelden op de website.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan LogoSnel worden aangeleverd eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright, auteursrecht en/of bestaande merknamen. LogoSnel is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright, auteursrechts en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en LogoSnel kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken: – Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die zijn afgesproken. – Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle gebruiksrechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. LogoSnel behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar website, portfolio en andere eigen uitingen.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door LogoSnel ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij LogoSnel tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van LogoSnel worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn vermeld op de factuur. In de meeste gevallen betreft dit 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door LogoSnel gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven reactie

Mocht LogoSnel tijdens de uitvoering van de overeenkomst langer dan 8 werkdagen geen bericht van de opdrachtgever hebben ontvangen dan zal het project worden afgesloten en is de opdrachtgever verplicht het gehele factuurbedrag te voldoen.

Aansprakelijkheid

LogoSnel is niet aansprakelijk voor:

1. Voor informatie van derden na opdracht van opdrachtgever.

2. Fout aangeleverd materiaal. En alle fouten die hierdoor volgen.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan LogoSnel.

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

5. LogoSnel is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden van http://logosnel.nl op deze pagina.